می‌توانید با مشتریانی که فاصله دوری از شما دارند همکاری کنید؟

بله روند کاری ما به این صورت است که در دو مرحله، ابتدا بازدید میدانی از آن و سپس در روند پیشروی کار نیاز به حضور است که در طول همکاری، توسط دفتر معماری هشتی در شهر های مختلف انجام می‌شود و باقی روند‌ها بصورت غیر حضوری صورت می‌پذیرد. که مشابه همکاری با کشور‌های دیگر است.