طراحی خانه گیبل ؛ خلق وسعت بصری در عین محدودیت فضایی