طراحی خانه تامی ؛ انطباق با سبک معماری گذشته و نیازهای زندگی معاصر